Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.

Chaozhou

Guangdong

Zhenxing Road, Chaozhou Economic Development Experimental Zone phase II