Chaozhou Hualida Ceramic Making Co., Ltd.

Chaozhou

Guangdong

Maicuoyuan/Shanglian Rd., Gubantou Village,, Fengxi District