Dan Yang Mingsen Plastic Products Co., Ltd.

Danyang

Jiangsu

No. 38 Changli Road, Huangtang Town