Datex Garment Co. Ltd.

Yuanzhou

Guangdong

Boluo, Shangnan Admin., Huizhou