Dongguan Germton Fashion and Handcrafts Co., Ltd.

Dongguan

Guangdong

He Tian Xia Industrial District Shi Jie Town,