Fujian Hanggang Textile Co.,Ltd.

Changle

Fujian

Industrial Zone of International Airport,, Hunan Town,