top of page

Fujian Jiemin Knitting Co. Ltd

Fuzhou

Fujian

No. 5 Pengda Road Airport Inducstrial, Concentration Area, Hunna Town

bottom of page