FUJIANSHENG LECHUANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

LONGHAI

Fujian

LONGCHI DEVELOPMENT ZONE, JIAOMEI