Guangdong Changhong Electronics Co.Ltd.

ZHONGSHAN

Guangdong

1, NORTH XINGYE ROAD, NANTOU,