Huidong County Xian Huaxin Industry Co. Ltd

Pingshan

Guangdong

No.12, 3 Xiang, Xiamahu Road,